Getuigenissen

Levi Zoutendijk

Ik miste de laatste trein na een bezoek aan mijn voorganger en moest een ‘niet-instappen-trein’ binnengaan, om thuis te geraken. We hadden wat lang gepraat over de ‘Enige God’ – de leer die uitlegt dat het Joods-christelijk geloof alleen de Vader als God erkent.

Veel tijd had ik niet nodig gehad om die nacht deze leer te accepteren, dat deed ik eigenlijk al veel eerder, omdat ik het zelf in Gods Woord gelezen had. Het staat er zo duidelijk, dat alleen onze Hemelse Vader, Jahweh (HEERE), Eén God is, niemand anders. En de Zoon zegt dat hij zelf niet goed, is – Eén is de goede, zegt hij! Wie horen wil, die moet ook horen!
Het geloof is voor de eenvoudige mensen, die als kinderen worden en mét Jesjoea (Jezus) de Enige God erkennen als deel van het grootste gebod:

En een der schriftgeleerden (…) vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here (JHWH), onze God, de Here (JHWH) is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.
Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.

Gelukkig dacht mijn latere vrouw er al voor onze kennismaking net zo over, intelligent (en eenvoudig) als ze is. Als tiener had ze zich al niet zomaar laten dopen volgens een trinitaire doopformule, een tekst die algemeen als ‘later toegevoegd’ wordt herkent. Ook ontdekte ze dat in principe geen ‘jota of tittel’ van de Tora (de ‘Wet’) verdwijnt.

Veel mensen komen er niet uit: beide uitleggingen over de identiteit van God lijken te kunnen overtuigen, door dit soort toevoegingen en verkeerde vertalingen. Maar bedenk dat dit een van de meest aangevallen leringen is (geweest), wat Jood en christen scheidt, veel mensen een andere Jezus (Jesjoea) heeft gepredikt en niet-gelovigen van God af kan houden. Onderzoek!

En wij scharen ons achter de Enige God.

§

Martijn Last

Ik ben opgegroeid in de Gereformeerde gemeente. Van een jeugd met uitgaan een meer serieus leven gaan leiden. Samen met mijn vriendin belijdenis gedaan, en later getrouwd.
We kregen een studie onder ogen die aangaf dat de Sabbat veranderd was in de zondag en dit geen Bijbelse grond had. We konden dit niet geloven en gingen de Bijbel onderzoeken, er van overtuigd dat we bij de zondag uit zouden komen. Het tegendeel bleek waar.

Zondag blijven vieren kon niet meer voor ons en wat waren we blij toen bleek dat er een Messiaanse gemeente in de buurt bleek te zijn. Wat was het een verademing om niet te horen dat dingen gedaan werden omdat het nu eenmaal de gewoonte was maar steeds de Bijbel aangedragen werd als grond. Niets werd opgedrongen en we mochten onze eigen weg gaan. Steeds meer dingen mochten we onderzoeken en veranderen. Dingen als rein eten, de Bijbelse feesten en volwassendoop.

Toen kwam ook het onderwerp drie eenheid en daarmee de godheid van Jesjoea op ons pad. Hoewel dit echt onmogelijk leek en we ons niet voor konden stellen dat dit ook al niet klopte besloten we het net als de andere dingen te gaan onderzoeken. Er open in gaan was echt een lastige opgave.
Hoe meer we onderzochten, hoe meer antwoorden we kregen. En steeds vaker ontdekten we dat de Bijbel eigenlijk zo duidelijk sprak. Jesjoea die zich nooit God noemde of aan de Vader gelijk stelde. Zelfs het tegenovergestelde, Hij deed enkel de wil van zijn Vader en is afhankelijk van Hem.
Wat Hij wel zegt te zijn en ik ten volle bevestig is dat hij de Messias is. Gods zoon die de taak die hij van zijn Vader kreeg voor de volle 100% uit mocht voeren zodat ook ik mag weten een kind van God te zijn. Eigenlijk viel hiermee alles op zijn plek.

Toen ik langzaam durfde te zeggen dat enkel en alleen de Vader God is en Jesjoea enkel en alleen de Messias werd dit steeds overtuigender. En als ik nu de Bijbel lees kan ik mij bijna niet meer voorstellen dat ik eerst anders geloofde. En zoals Paulus zegt in 1Korinthe 1:3 wil ik je dit ook toe wensen: Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.